niedziela, 23 czerwca

Ogłoszono przetarg na likwidację szamba i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków przy ul. Wiosny Ludów 93-95

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (KZGM) ogłosił przetarg nieograniczony na „Likwidację szamba przy ul. Wiosny Ludów 93, 95 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego„.

Ogłoszenie nr 332076 – 2014 (nr postępowania: NZ.231.181.2014.BJP) zostało zamieszczone na stronie internetowej KZGM dnia 7 października 2014 roku.

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja szamba na nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów 93, 95 w Katowicach wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego. Roboty objęte zadaniem nadzorowane będą przez Katowickie Wodociągi S.A. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały i urządzenia wynosi 3 lata i będzie biegł od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Minimalny Wymagany przez Zamawiającego okres rękojmi za wady określonej zgodnie z Kodeksem Cywilnym wynosi 3 lata, licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru technicznego robót budowlanych.

Firma, która wygra przetarg, swoje prace (zgodnie z umową) będzie musiała wykonać do dnia 30 listopada 2014 r.

* Informacja pochodzi ze strony internetowej KZGM Katowice:  LINK
* Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):  LINK

Rioolbuizen_van_kunststof_(Sewer_plastic_pipelines)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *