sobota, 25 maja

Informacja dotycząca prac rekultywacyjnych i wywozu szlamów z terenu kompleksu drugiego HMN Szopienice

Na stronie Urzędu Miasta Katowice zamieszczono dokument z informacją dotycząca bieżących działań naprawczych na terenie HMN Szopienice ( Kompleks II) – stan na dzień 1 października 2014 r. Informacja została przygotowania na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska RADY MIASTA KATOWICE w dniu 8 października 2014 r.

Treść:

Informacja dotycząca bieżących działań naprawczych na terenie HMN Szopienice ( Kompleks II) – stan na dzień 01.10.2014.

            Na terenie po byłym Kompleksie II Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. zgromadzone są szlamy po hydrometalurgii cynku. Odpad zgromadzony jest w 3 osadnikach, łączna powierzchnia wymagająca rekultywacji wynosi ok. 8 ha. Do zakończenia produkcji nagromadzono na przedmiotowym terenie ok.174 tys. Mg odpadów o kodzie 11 02 02 (sklasyfikowany jako niebezpieczny, o składzie: Zn- 5-21%, Pb- 1-8%, Cu-0,5 %, Cd- 0,5 %).

W osadnikach szlamy składowane są do głębokości ok.5 m.

            W stawach osadczych przy Kompleksie II  HMN szlamy zawierające cynk gromadzone były od 1928 r., tj. od początku funkcjonowania technologii hydrometalurgii i były utylizowane w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie”.Od czasu likwidacji pieców przewałowych w 1989 r. w Miasteczku Śląskim powstające odpady zawierające cynk pozostawały w osadnikach na terenie Huty. W 1999 r. HMN „Szopienice” zawarła umowę na odbiór i przerób odpadów zawierających cynk w ilości 24 000 Mg/rok  z „Bolesław Recycling” Sp. z o.o. Pozwalało to na przekazywanie do utylizacji całej rocznej produkcji szlamów oraz dodatkowo na systematyczne pozbywanie się odpadów zalegających od lat w stawach osadczych, co było zgodne z warunkami określonymi w decyzji  Prezydenta Miasta Katowice nr 8/2000 z dnia 08.02.2000 r. (znak ZKŚ.IV.JZ.7653/05/00), które zobowiązywały Hutę do:

  1. Przekazywania odpadów  zawierających  cynk  do utylizacji w „Bolesław Recycling” Sp. z o.o.
    w Bukownie  systematycznie w ilości nie mniejszej niż 24 000 Mg/rok.
  2. Ilość rocznie przekazywanych odpadów do utylizacji będzie ściśle odpowiadała następującemu stosunkowi: 75% stanowić będą odpady zawierające cynk z produkcji bieżącej i 25% odpady zawierające cynk zalegające w osadnikach.
  3. W miarę zmniejszania ilości wytwarzanych rocznie odpadów zawierających cynk zwiększana będzie w sposób proporcjonalny  ilość  przekazywanych  do  utylizacji  odpadów  pochodzących z nagromadzonych zapasów. Ze względów technologicznych uzasadnionym jest czasowe gromadzenie szlamów w celu ich osuszenia do konsystencji, która pozwala na bezpieczny i ekonomiczny transport.

            Ze powodu sytuacji ekonomicznej zakładu decyzja została wykonana w niewielkim stopniu.

Dnia 27.06.2005 r. Prezydent Miasta Katowice uzgodnił pozytywnie projekt rekultywacji (decyzja nr 27/Ś/05) tzw. Kompleksu II oraz określił termin zakończenia rekultywacji na 30.06.2009r. Decyzja ta jest ściśle powiązana z decyzją  Prezydenta Miasta Katowice nr 71/O/2006 z dnia 14.06.2006 r.  (znak KŚ.II.JZ.7660-59/06)  dot.  pozwolenia  na  wytwarzanie  odpadów  w związku
z wydobyciem odpadów ze składowiska szlamów cynkonośnych.

HMN „Szopienice” S.A  pismem z dnia 07.04.2009 r. złożyła kolejny wniosek o przesunięcie terminu zakończenia rekultywacji,  a Prezydent Miasta Katowice wyznaczył termin zakończenia rekultywacji na 31 grudnia 2015 r.

Decyzją z dnia 19.12.2014 r. nr 92/O/2013  (znak KŚ-IV.645.21.2013.WM) Prezydent Miasta Katowice zaakceptował kolejne dwa podmioty, które oprócz „Bolesław Recycling” Sp. z o.o. w Bukownie będą utylizowały szlamy cynkonośne tj.  Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie, ul. Kolejowa 37 oraz w Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. z siedzibą w Miasteczku Śląskim, ul. Hutnicza 17. Powyższa zmiana winna przyspieszyć utylizację szlamów.

Z przeprowadzonego bilansu wynika, że na składowisku zostało obecnie ok. 75 tys. Mg odpadu o kodzie 11 02 02 i zawartości cynku poniżej 10%.

Równocześnie z wywozem szlamów do utylizacji, przystąpiono do prac przygotowawczych w celu rekultywacji technicznej przedmiotowego terenu.

Koszty utylizacji szlamów pokrywają środki pochodzące z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne właściciela zakładu.

 Treść jest zgodna z dokumentem, opublikowanym na stronie katowice.eu: LINK

[ widok na opisywany teren – z: mapserver.um.katowice.pl ]

dsad

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *