środa, 19 stycznia

Tag: hmn szopienice

Informacja dotycząca prac rekultywacyjnych i wywozu szlamów z terenu kompleksu drugiego HMN Szopienice
Wydarzenia

Informacja dotycząca prac rekultywacyjnych i wywozu szlamów z terenu kompleksu drugiego HMN Szopienice

Na stronie Urzędu Miasta Katowice zamieszczono dokument z informacją dotycząca bieżących działań naprawczych na terenie HMN Szopienice ( Kompleks II) - stan na dzień 1 października 2014 r. Informacja została przygotowania na posiedzenie Komisji Infrastruktury i Środowiska RADY MIASTA KATOWICE w dniu 8 października 2014 r. Treść: Informacja dotycząca bieżących działań naprawczych na terenie HMN Szopienice ( Kompleks II) - stan na dzień 01.10.2014.             Na terenie po byłym Kompleksie II Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. zgromadzone są szlamy po hydrometalurgii cynku. Odpad zgromadzony jest w 3 osadnikach, łączna powierzchnia wymagająca rekultywacji wynosi ok. 8 ha. Do zakończenia produkcji nagromadzono na przedmiotowym terenie ok.174 tys. Mg odpadów o kodzie 11 02 02 (sklasyf...
Emanuel Wilczok
Ludzie

Emanuel Wilczok

Emanuel Wilczok urodził się 26 stycznia 1917 roku w Janowie jako syn kowala, pracującego w pobliskiej kopalni. Ukończył szkołę średnią - Technikum Hutnicze, a później Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra historii. Po latach otworzył na Uniwersytecie Śląskim przewód doktorski na temat: Przewrót surowcowy w górnośląskim przemyśle cynkowym oraz jego konsekwencje technologiczne i ekonomiczne (od 1870 do 1914 r.). Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych z dnia 27 lutego 1981 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Pierwszą pracę podjął w roku 1932 w Urzędzie Gminy w Janowie a od 1936 roku był pracownikiem szopienickich Zakładów Hutniczych Giesche Spółka Akcyjna (obecnie HMN Szopienice). Po burzliwych i niebezpiecznych przeżyciach w latach wojny, w roku 1...
Walcownia Taśm HMN Szopienice
Przemysł

Walcownia Taśm HMN Szopienice

Realizując zadanie inwestycyjne pt. "Zakład Przetwórstwa Miedzi" oddano do eksplo­atacji największy obiekt - walcownię taśm i blach z miedzi i jej stopów w dniu 25 mar­ca 1977 roku. Nowoczesny zakład zaliczano do czołowych tego typu obiektów na świe­cie o rocznej docelowej produkcji 45 000 tom taśm i blach z miedzi i stopów miedzi. O wielkości zadania inwestycyjnego może świadczyć fakt, że urządzenia produkcyjne zlokalizowano w hali o długości 300 metrów i szerokości 250 metrów. Maszyny i urządzenia produkcyjne rozmieszczono zgodnie z prze­mieszczaniem produktu od wsadu aż do wy­robu gotowego. Przywóz materiałów wsadowych oraz wy­wóz produkcji był realizowany taborem kole­jowym i samochodowym, dla których zostały wybudowane dwie bocznice kolejowe i stano­wiska do załadunku samochodów w...
Historia HMN w punktach
Przemysł

Historia HMN w punktach

data wydarzenie 1704r. Odkrycie przez Jerzego Gieschego kruszcu zawierającego galman na ziemiach Bytomskich i Tarnogórskich i założenie firmy. 1792r. W hucie Szkła w Wesołej koło Mysłowic Jan Christian Ruberg po wieloletnich doświadczeniach otrzymał pierwszy metaliczny cynk ze spieku wielkopiecowego. Huta Królewska posiadała bardzo dużo spieków dlatego w jej oddziale zwanym Lydognia powstała produkcja cynku metodą Ruberga. 1817r. Odkrycie Kadmu 1823r. na Górnym Śląsku znajdowało się już 26 hut. Wyprodukowano 6878 ton cynku, a w 1825r. już 11 916 ton. Pewność pracy i ekonomiczność była uwarunkowana dostępem do złóż galmanu i bliskie sąsiedztwo kopalni węgla kamiennego. Firma Giesche będą...
O szopienickim hutnictwie słów kilka
Przemysł

O szopienickim hutnictwie słów kilka

Początki istnienia Huty Metali Nieżelaznych SZOPIENICE sięgają 1834 roku, kiedy to spadkobiercy Georga Gieschego, a konkretnie firma Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben, uruchomiła w gminie Szopienice Hutę Cynku Wilhelmina. W roku 1845 uruchomiono w hucie cynku produkcję kadmu. W tym czasie spadkobiercy Gieschego zaczęli na terenie Szopienic, Dąbrówki Małej i Roździenia całe hutnictwo cynku. W 1861 r. w drodze wymiany za hutę cynku DAWID wraz z kopalnią KRÓL SAUL w Chropaczowie przejęli hutę PAWEŁ z udziałem ABENDESTERN w Dąbrówce Małej. Po wielu problemach prawnych związanych z ochroną środowiska, w 1864r uruchomiono hutę ołowiu na pograniczu Dąbrówki Małej w pobliżu huty PAWEŁ. Hutę nazwano WALTER CRONECK od nazwiska dyrektora kolegium reprezentantów firmy Gische. W roku 1...