sobota, 18 maja

Walcownia Taśm HMN Szopienice

Realizując zadanie inwestycyjne pt. „Zakład Przetwórstwa Miedzi” oddano do eksplo­atacji największy obiekt – walcownię taśm i blach z miedzi i jej stopów w dniu 25 mar­ca 1977 roku. Nowoczesny zakład zaliczano do czołowych tego typu obiektów na świe­cie o rocznej docelowej produkcji 45 000 tom taśm i blach z miedzi i stopów miedzi.

O wielkości zadania inwestycyjnego może świadczyć fakt, że urządzenia produkcyjne zlokalizowano w hali o długości 300 metrów i szerokości 250 metrów. Maszyny i urządzenia produkcyjne rozmieszczono zgodnie z prze­mieszczaniem produktu od wsadu aż do wy­robu gotowego.

Przywóz materiałów wsadowych oraz wy­wóz produkcji był realizowany taborem kole­jowym i samochodowym, dla których zostały wybudowane dwie bocznice kolejowe i stano­wiska do załadunku samochodów w budynku hali produkcyjnej.

Wszystkie prace załadunkowe i wyładun­kowe były wykonywane przez suwnice i wóz­ki widłowe.

Obiektami przynależnymi do walcowni taśm, lecz zlokalizowanymi poza halą pro­dukcyjną były:

  • magazyn olejów i smarów,
  • odpylnia workowa,
  • magazyn amoniaku.

Proces technologiczny produkcji taśm i blach w sposób uproszczony można przed­stawić następująco.

Do stopienia materiałów wsadowych (ka­tody, wióry, zawroty produkcyjne oraz złomy) były przeznaczone cztery piece Russ – Zamet oraz jeden piec Junker.

Po uzyskaniu odpowiedniego składu miedzi lub stopu miedzi, przelewano stopiony metal do pieca odlewniczego (pracowały dwa pie­ce). Piec odlewniczy przemieszczał się po szy­nach (posiadał własny napęd) nad stanowi­sko odlewnicze.

W eksploatacji były dwa stanowiska odlew­nicze, gdzie odlewano wlewki o masie 6-7 ton (wymiary wlewka: długość do 7 metrów, szero­kość 700 mm, wysokość 140 mm) metodą półciągłą pionową. Wlewki po odlaniu wyciąga­no ze studni odlewniczej suwnicą i transpor­towano na stanowisko piły Wagner, gdzie ob­cinano stopę i głowę wlewka.

Po obcięciu końcówek wlewków składo­wano je na stanowisku czyszczenia wlewków. Po oczyszczeniu wlewków transportowano je na stanowisko wlewków gotowych, z któ­rego przemieszczano je do pieca grzewczego typu pokrocznego.

W piecu grzewczym podgrzewano wlew­ki do temperatury 810 – 910°C, a następnie przemieszczane były na linię gorącego wal­cowania. Zakończenie walcowania wlewka na gorąco następowało po uzyskaniu grubo­ści 11,5 mm oraz zwinięciu pasma w rulon. Wszystkie rulony pasma frezowano w celu usu­nięcia wad powierzchniowych.

Po frezowaniu pasmo było zwijane w rulon i kierowane do walcowania wstępnego na zim­no w walcarce Tandem dwuklatkowy. Gru­bość pasma wychodzącego z walcarki ustala­no w zależności od potrzeb w wielkości 0,5 – 3,2 mm i zwijano w krąg.

Kręgi taśm były poddawane dalszym ob­róbkom w zakresie odtłuszczenia, żarzenia, trawienia i walcowania na zimno na walcar­kach wykańczających. Do nadania wyrobom ostatecznej postaci służyło kilka linii cięcia taśm i blach.

Walcownia Taśm produkowała:

  • taśmy z miedzi (grubości 0,05-1 mm; szero­kość 1 7-680 mm),
  • taśmy z mosiądzu (grubości 0,05-2 mm; szerokość 1 7-680 mm),
  • blachy z miedzi (grubości 0,4- 1 mm; szerokość 305-680 mm; długość 800-2 500 mm),
  • blachy z mosiądzu (grubości 0,4-2 mm; szerokość 305-680 mm; długość 800-2 500 mm).

Powyższe wyroby były produkowane z róż­nych gatunków miedzi i jej stopów.

W 2003 roku przeniesiono do hali Walcow­ni Taśm produkcję rurek cienkościennych oraz krążków z miedzi i stopów miedzi. Mimo starań załogi oraz Związków Zawodowych po 32 la­tach pracy w 2008 roku zakończono produk­cję w Walcowni Taśm. Wszystkie produkty Walcowni Taśm były znane i cenione w świecie za ich jakość.

www.muzeumcynku.katowice.pl

Zdjęcia dzięki uprzejmości autora p. Langachera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *