niedziela, 21 lipca

Czy między Dąbrówką a Bogucicami powstanie park?

Chodzi o projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Leopolda i Wiertniczej. To teren między Dąbrówką Małą a Bogucicami, który obecnie przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. Projekt uchwały, który trafił do biura rady miejskiej zakłada, że obszar zostanie przeznaczony na międzydzielnicowy park. Od lat o taki park starają się mieszkańcy, lokalne stowarzyszenia i rady dzielnic.

Obszar położony jest w rejonie ulic Leopolda, Wiertniczej i Bohaterów Monte Cassino. Ma powierzchnię około 7,5 ha. Dziś znajduje się tu zieleń nieurządzona wraz ze zbiornikiem wodnym oraz tereny dróg. Działki stanowią własność miasta Katowice.  Dla większości obszaru objętego obowiązują już plany miejscowe. Obecnie dopuszcza się tu zabudowę usługową użyteczności publicznej i mieszkaniowej wielorodzinnej.

Od kilku lat mieszkańcy Bogucic i Dąbrówki Małej starają się, by miejscowe plany dla tego obszaru zostały zmienione. Chodzi o zachowanie w tym rejonie zieleni oraz zbiornika wodnego. Działania w tej sprawie podejmowały od dawna Rada Jednostki Pomocniczej nr 13 Bogucice oraz Rada Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała. Mieszkańcy chcą zaadaptowania obszaru na funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym rewitalizację istniejącego stawu wraz z przyległym do niego terenem.

Celem opracowania planu miejscowego jest umożliwienie realizacji zieleni parkowej o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz edukacyjno-dydaktycznym, o dobrej dostępności, co bezpośrednio przełoży się na poprawę środowiska i jakości życia mieszkańców miasta – napisali urzędnicy katowickiego magistratu w projekcie uchwały. Przystąpienie do sporządzenia planu to dopiero początek żmudnej drogi. Następnie będzie opracowywany projekt planu, który po przygotowaniu będzie wyłożony do publicznego wglądu. Wtedy zainteresowane strony będą mogły zgłosić uwagi. Dopiero na samym końcu plan będzie procedowany na sesji rady miejskiej w drodze uchwały. Władze Katowic planują, by park powstał około 2023 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *