niedziela, 16 czerwca

Kwalifikacja wojskowa 2017 w Katowicach

W budynku WKU przy ulicy Krakowskiej 136 od 13 lutego do 7 kwietnia 2017 oraz w dniach 26, 27, 28 kwietnia przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 1998 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1993—1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1996-1997, które:
zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły,
w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski
o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1993—1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54 poz. 321).
5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Należy ze sobą zabrać:
– dowód osobisty lub inny dokument pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
– dokument potwierdzający przyczyny niestawie­nia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej — posiadaną dokumentację medyczną,
w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
dokumenty potwierdzające poziom wykształce­nia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwali­fikacje zawodowe,
– potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”) – nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.


Zobacz gdzie znajduje się budynek, w którym
zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa:


Większy widok mapy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *