niedziela, 23 czerwca

Kwalifikacja wojskowa w Katowicach

W okresie od 2 lutego do 20 kwietnia 2015 w Katowicach zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1)    mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2)   mężczyzn urodzonych w latach 1991-1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)   osoby urodzone w latach 1994-1995, które:

            a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

            b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zmianami), wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4)   kobiety urodzone w latach 1991-1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

5)   osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla wymienionych powyżej osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad trzy miesiące na terenie miasta Katowice przeprowadzana będzie w Katowicach–Szopienicach (Wilhelmina) w budynku przy ul. Krakowskiej 136 w okresie od 2 lutego 2015 r. do 31 marca 2015 r. od poniedziałku do piątku oraz w dniu 20 kwietnia 2015 r. w godzinach od 10:00 do 14:00.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, jednakże nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia tych osób z obowiązku stawienia się do kwalifikacji.

Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

                1.  wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

2. powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

3.  wojskowemu komendantowi uzupełnień:

– aktualną fotografię o wymiarach 3 cm x 4 cm bez nakrycia głowy,

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

– potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

 

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia również wymienione powyżej dokumenty z wyłączeniem pkt 3 lit. a i c oraz dodatkowo wojskowemu komendantowi uzupełnień – wojskowy dokument osobisty.


Zobacz gdzie znajduje się budynek, w którym 
zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa:


Większy widok mapy

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *