wtorek, 28 maja

Kolejny przetarg na sprzedaż budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Katowice:

PREZYDENT MIASTA KATOWICE


Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanejpołożonej w Katowicach przy ul. Brynicy 3, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 642/54 o powierzchni 1193m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00068686/8, z karty mapy 3, obręb Roździeń, stanowiącej własność Miasta Katowice. 
Na nieruchomości usytuowany jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek użytkowy o łącznej pow. użytk. 762,07m2, będący w bardzo złym stanie technicznym. 
Budynek ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 593.000,00zł 
Wysokość wadium wynosi: 60.000,00zł 

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/672/04 Rady Miasta Katowice z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych miasta Katowice jest możliwe uzyskanie warunków zabudowy po uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym w Katowicach, zgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „dobre sąsiedztwo”). Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice nieruchomość położona jest w obszarze intensywnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej i wielofunkcyjnej. 
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 01.07.2014 r 

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium, w Urzędzie Miasta Katowice – Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 2, pokój 201, w dniach: 
22.09.2014 r. w godz. od 9:00 do 15:00 
lub 
23.09.2014 r. w godz. od 9:00 do 15:00 
Wadium może być wnoszone w pieniądzu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 30.09.2014 r. o godz. 9:00 w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Prezydentowi Miasta Katowice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. 

Informacje dotyczące budynku można uzyskać w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – Oddziale Eksploatacji Budynków nr 2 ul. Bednorza 60 Katowice tel. 32 201 – 86 – 68. 
Oglądanie nieruchomości jest możliwe po uzgodnieniu terminu z ww. OEB, w dniach: 
od 28.07.2014 r. do 23.09.2014 r. w godzinach pracy OEB. 
Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 2, pokój 201, telefon 32 259-33-17. 
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4 w godzinach pracy Urzędu.

Informacja ze strony: http://www.katowice.eu/artykuly/8203,294,drugi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-w-katowicach-przy-ul-brynicy-3-dzialka-nr-642-54.htm

Warunki przetargu: http://www.katowice.eu/uploads/articles_files/2014/07/25/4794.pdf

7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *