piątek, 21 czerwca

Co z odpadami na terenie dawnej HMN „Szopienice”?

Hałda z Czech, fot. O. Kosma

Temat odpadów na terenie dawnej HMN „Szopienice” ciągnie się od wielu lat. To tak naprawdę dwie sprawy: hałda odpadów przywieziona z Czech oraz toksyczne odpady po firmie „Eko-Szop” („Eko-Rewital”). W sprawę od lat zaangażowanych jest wielu mieszkańców, a także rada dzielnicy i lokalne stowarzyszenia. Głos w tej sprawie zabrał wiceprezydent miasta.

Informacje na temat aktualnego stanu postępowań dotyczących odpadów na terenie huty przekazał w marcu wiceprezydent miasta Mariusz Skiba. W swoim piśmie, będącym odpowiedzią na zapytanie radnego Dawida Durała, wskazał problemy dotyczące usunięcia tych odpadów oraz ścigania ewentualnych winnych.

Wiceprezydent Skiba poinformował, że:

  1. Odpady przywiezione z Czech to zmagazynowana nielegalnie hałda odpadów, którą stanowią zneutralizowane kwaśne smoły z przeróbki ropy naftowej, zakwalifikowane jako odpad niebezpieczny, które zostały zmieszane z miałem węglowym. Do Polski przywieziono ok. 20 tys. ton tych odpadów. Organem właściwym w tej sprawie jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który obecnie analizuje dostępne środki prawne w celu usunięcia odpadów niebezpiecznych z terenu należącego do dawnej huty Katowice-Szopienice. Hałda stanowi dowód w sprawie.
  1. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Klimatu, firma „Eko-Szop” Sp. z o.o. nie była zaangażowana w przywóz odpadów niebezpiecznych z Czech i ich składowanie na terenie dawnej huty. Odpady pozostawione przez „Eko-Szop” Sp. z o.o. – w związku z bardzo wysokimi kosztami ich usunięcia z terenu oddanego w użytkowanie wieczyste oraz uchylaniem się od obowiązku ich usunięcia przez firmę, Miasto Katowice na bieżąco analizuje przedmiotową sprawę. W oparciu o ekspertyzę wykonaną przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, koszt usunięcia i unieszkodliwienia odpadów porzuconych przez firmę Eko-Szop Sp. z o.o. z terenu działki nr 1891/18 wraz z usunięciem warstwy zaolejonych gruntów wynosi prawie 40 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *