niedziela, 14 kwietnia

Szopienicki proboszcz Prezesem Synodu

Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Szopienicach został wybrany Prezesem Synodu, najwyższej władzy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

W miniony weekend w Warszawie odbyły się obrady pierwszej sesji Synodu Kościoła Luterańskiego XIV kadencji. Na stanowisko Prezesa Synodu zgłoszono dwóch kandydatów: ks. Adama Malinę oraz ks. Waldemara Szajthauera, proboszcza parafii ewangelickiej w Wiśle. W wyniku głosowania ks. Malina uzyskał 37 głosów, a ks. Szajthauer 25 głosów. Synod jest najwyższą władzą Kościoła Luterańskiego w Polsce. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Odpowiada m.in. za wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, staniu na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wyborze Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

W skład Synodu, wybieranego na 5-letnie kadencje, wchodzi Biskup Kościoła, biskupi diecezjalni, Ewangelicki Biskup Wojskowy, generalny wizytator nauczania kościelnego, wiceprezes Konsystorza i kuratorzy diecezjalni, 15 delegatów duchownych, wybranych przez ogólnopolska konferencje duchownych, 30 delegatów świeckich, wybieranych przez Synody Diecezjalne, przedstawiciel nauczycieli akademickich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przedstawicielka kobiet z akademickim wykształceniem teologicznym pełniących urząd diakona, przełożona Diakonatu „Eben-Ezer”, przedstawiciele duszpasterstw środowiskowych, organizacji i stowarzyszeń kościelnych.

Prezes Synodu Kościoła, jako przewodniczący Rady Synodalnej odpowiada za jej pracę, zwołuje posiedzenia oraz czuwa nad realizacją uchwał Rady, którą reprezentuje wobec Kościoła i na zewnątrz.

Ks. dr Adam Malina urodził się 9 września 1966 w Cieszynie. W latach 1986-1991 odbył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Od 1991 roku pełni służbę duszpasterską w ewangelickich parafiach w Katowicach-Szopienicach, Hołdunowie, Mysłowicach i Sosnowcu, początkowo jako wikariusz, a później proboszcz.

Od 2001 roku jest delegatem duchownych do Synodu Kościoła, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Liturgii i Muzyki Kościelnej, a także członkiem Komisji ds. Mediów. Od 2014 roku jest radcą Rady Synodalnej. Pełni również funkcję Przewodniczącego Redakcji Programów Religijnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Przewodniczącego Komisji Mediów Polskiej Rady Ekumenicznej. Jest Przewodniczącym Zarządu Oddziału Krajowego Światowej Federacji Luterańskiej oraz redaktorem naczelnym portalu luteranie.pl. W latach 2007-2014 sprawował posługę duszpasterską wśród Polaków ewangelików mieszkających w Irlandii. 19 grudnia 2014 roku obronił  pracę doktorską pt. „Pieśń kościelna w ewangelickiej edukacji religijnej”. W latach 2014-2017 był członkiem Rady Synodalnej Synodu Kościoła XIII kadencji.

Żonaty. Ma troje dzieci.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *