niedziela, 23 czerwca

Praca za długi w KZGM

Od stycznia 2014 r. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach daje możliwość spłaty zadłużenia swojego mieszkania. Poniżej prezentujemy zestaw pytań i odpowiedzi przygotowany przez KZGM:

1. Nie mieszkam już w mieszkaniu z KZGM-u, ale mam zadłużenie wynikające z wcześniejszej umowy najmu, czy takie zadłużenie też mogę odpracować?

Oczywiście. Program „Praca z długi” skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Mogą z niego skorzystać osoby zamieszkujące w zasobie zarządzanym przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, na podstawie umowy najmu lub zajmujące lokal bez tytułu prawnego, jak i nie zamieszkujące już lokalu gminnym.

2. Jakie są ograniczenia w możliwości przystąpienia do programu „Praca za długi”?

Umowa dotycząca spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie długu) może być zawarta jedynie z osobami które:

  • uiszczają bieżący czynsz lub odszkodowanie (nie dotyczy osób nie mieszkających już w zasobie gminnym), co najmniej przez okres 3 miesięcy,
  • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie ostatnich 3 miesięcy nie może przekraczać 175% kwoty najniżej emerytury
    w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
  • zaległości w opłatach muszą dotyczyć okresu dłuższego niż 6 miesięcy,

Umowa dotycząca spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego (odpracowanie długu) nie może być zawarta z osobami:

  • wcześniej nienależycie wywiązującymi się z obowiązków wynikających z podpisanej umowy dotyczącej spłaty zadłużenia,
  • wobec których przekazano do sądu sprawę o wierzytelności z tytułu najmu lokalu lub odszkodowania za bezumowne z niego korzystanie, do czasu prawomocnego orzeczenia sądu,
  • wobec których prowadzona jest skuteczna egzekucja.

3. Ile zadłużenia mogę odpracować?

Maksymalna kwota jaką każdy z dłużników może odpracować nie może przekroczyć 15.000,00 zł. Kwota ta obejmuje należność główną i odsetki.

4. Jakie prace można wykonywać w ramach odpracowywania zadłużenia?

Przedmiotem umów o odpracowanie zadłużenia mogą być prace porządkowe, usługowe
i remontowo – budowlane, które nie są realizowane w ramach zawartych umów z firmami zewnętrznymi.

5. Myślę, że spełniam kryteria i chciałbym przystąpić do programu, co mam zrobić?

Osoby zainteresowane odpracowaniem swojego zadłużenia powinny się zgłosić
z napisanym nawet odręcznie podaniem do właściwego, ze względu na miejsce położenia zadłużonego lokalu, Oddziału Eksploatacji Budynków, celem rozpoczęcia procedury przystąpienia do programu.

6. Ile wynosi stawka godzinowa za pracę wykonywaną na rzecz KZGM w Katowicach oraz czy za wykonaną pracę dostanę jakieś rzeczywiste pieniądze?

Stawka godzinowa za wykonywaną na rzecz KZGM w Katowicach pracę wynosi 10 zł za godzinę. Kwota uzyskana poprzez odpracowywanie zostanie w całości zaliczona na poczet zadłużenia wobec tut. Zakładu.

7. Czy odpracowywanie zadłużenia wpłynie w jakikolwiek sposób na otrzymywane świadczenia społeczne (dodatek mieszkaniowy, zasiłek dla bezrobotnych, itd.)?

Przystąpienie do programu „Praca za długi” nie wpływa w żaden sposób na otrzymywane świadczenia społeczne, gdyż uzyskiwany z tytułu odpracowywania świadczenia nie stanowią wynagrodzenia w rozumieniu przepisów prawa.

Regulamin spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego na rzecz KZGM w Katowicach znajdą Państwo na stronie BIP KZGM w zakładce Statut KZGM i regulaminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *