czwartek, 20 czerwca

Kontrole ws. zasypywania wąwozu

W sprawie zasypywania wąwozu po byłej kolei piaskowej w rejonie ul. Mroźnej/Hallera, w wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w którego toku wydano decyzję nakazującą posiadaczowi odpadów usunięcia ich z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Jednocześnie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach poinformował, że z początkiem stycznia 2018 roku wystąpi do Naczelnika Urzędu Skarbowego o egzekucję grzywny wysokości 20 tys. zł.

Sprawa jest złożona i wielowątkowa ze względu na częste zmiany właściciela przedmiotowego terenu, a także osobne postępowania, które toczą się zarówno w Urzędzie Miasta Katowice, jak również innych organach. W toku jednego z nich wykryto, że część ziemi, którą zasypano wąwóz pochodzi z budowy basenu miejskiego przy ul. Konnej/Hallera. Zgodnie z kartą przekazania odpadów – z budowy basenu pochodziło 5796 ton ziemi, która została przekazana przez podwykonawce osobie fizycznej na podstawie oświadczenia, że ta osoba posiada tytuł prawny do dysponowania gruntami położonymi na terenie po byłej kolejowej magistrali piaskowej oraz deklaruje możliwość przyjęcia gruzu i ziemi z wykopu na potrzeby własne. W związku z powyższym w celu wyjaśnienia sprawy wszczęto wewnętrzną kontrolę, która ma wyjaśnić dlaczego do takiej sytuacji doszło. Jednocześnie wykonawca basenu został zobowiązany do podjęcia działań umożliwiających przewiezienie ziemi pochodzącej z budowy basenu w miejsce nie budzące zastrzeżeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *