środa, 22 maja

Wyniki weryfikacji wniosków do BO2018

W czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili w sumie 350 wniosków, z czego 35 to projekty ogólnomiejskie.

Poniżej przedstawiamy pozytywnie i negatywnie zweryfikowane wnioski z terenu jednostki pomocniczej Szopienice-Burowiec. Głosowanie odbędzie się w dniach 11-24 września.

Projekty zwaryfikowane pozytywnie:

L/1/15/2017 – Monitoring dla Szopienic i Burowca – 400 000 zł

L/3/15/2017 – „BEZPIECZNE SZOPIENICE” – zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Katowice Szopienice – 100 000 zł

L/5/15/2017 – Nowości wydawnicze i doposażenie filii – 20 000 zł

L/6/15/2017 – Rewitalizacja terenu w rejonie ul. Lwowskiej (plac zabaw, miejsca postojowe) – 268 500 zł

L/8/15/2017 – Bezpieczne dzieciństwo. Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci – 350 000 zł

L/9/15/2017 – Nowoczesna pracownia komputerowa dla VI LO oraz lokalnych stowarzyszeń i organizacji – 130 000 zł

L/10/15/2017 – Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 19 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz odświeżenie
pomieszczeń wypożyczalni dla dzieci oraz czytelni (malowanie, wymiana wykładzin, podłoża) – 53 400 zł

L/11/15/2017 – Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Ratuszowa, Ciesielska, Zamenhofa, Wiosny Ludów do potrzeb społeczności lokalnej – 261 250 zł

L/12/15/2017 – Niedzielne podwieczorki kulturalne – 40 000 zł

Pełna lista wraz z opisami i uzasadnieniem dostępna [TUTAJ]

Projekty zweryfikowane negatywnie:

L/2/15/2017 – Rewitalizacja zieleni przy ulicy Bednorza – Zgodnie z opinią Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach rewitalizacją należy objąć cały pas drogowy ulicy Bednorza – byłoby to znacznie większe zadanie.

L/4/15/2017 – Przedszkole naszych marzeń – Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

L/7/15/2017 – Doposażenie i remont sali terapeutyczno-rewalidacyjnej w ZSS nr 10 w Katowicach – Szopienicach w nowoczesny sprzęt i akcesoria poprawiające skuteczność prowadzonych terapii integracji sensorycznej i polisensorycznej – Zadanie nie spełnia kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców.

L/13/15/2017 – Ekstremalna strefa aktywności z workoutem dla wszystkich mieszkańców Burowca i okolic – W związku z planowaną inwestycją dotyczącą realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Korczaka w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, aktualnie analizowane są tereny pod układ drogowy w celu skomunikowania przyszłej zabudowy. Planowany przebieg drogi od ul. Korczaka do ul. Deszczowej poprzez ul. Babiego Lata wchodzi w zakres wskazanej lokalizacji głównej omawianego wniosku. Dokładną trasę przebiegu układu drogowego określi dokumentacja projektowa. Na terenie określonym w formularzu zgłoszeniowym zadania jako lokalizacja alternatywna dla wnioskowanej inwestycji została zlecona koncepcja przebiegu drogi dla rowerów zapewniająca skomunikowanie terenu przyszłego basenu miejskiego (położonego w rejonie ul. Konnej i ul. Hallera) z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz trasą rowerową nr 5, przewidzianej do realizacji w ramach zadania pn.: „Katowicka Infrastruktura
Rowerowa”.

L/14/15/2017 – Psi wybieg – strefa sportu i wypoczynku dla naszych czwronożnych przyjaciół z Burowca i okolic – Na wnioskowanym obszarze zlecono koncepcję przebiegu drogi dla rowerów zapewniającą skomunikowanie przyszłego basenu miejskiego (położonego w rejonie skrzyżowania ul. Konnej i ul. Hallera) z ul. Techników i ul. Niepodległości oraz z trasą rowerową nr 5, przewidzianej do realizacji w ramach zadania pn.: „Katowicka Infrastruktura Rowerowa”. Przedmiotowa koncepcja wykaże jaki obszar i w jakim stopniu omawiana nieruchomość zostanie przeznaczona pod omawianą inwestycję. Do czasu opracowania koncepcji nie jest możliwa realizacja wnioskowanego zadania w danej lokalizacji.

L/15/15/2017 – Szopienickie Trio Olimpijskie – Biuro Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Katowice wskazało, że kamienica mieszkalna położona przy ul. 11 Listopada 6,8 objęta jest ochroną konserwatorską na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr VII/96/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26.02.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu obszaru południowo-zachodniej części dzielnicy Szopienice. Zgodnie z zapisami Rozdz. 6 „Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej” ustala ona uwarunkowania działalności inwestycyjnej z wymogiem utrzymania dóbr kultury w ich tradycyjnej formie budowlanej z zachowaniem i przywracaniem cech stylowych: gabarytów i formy obiektów, kształtów, spadków i rodzaju pokrycia dachów, wystroju i detali architektonicznych, stolarki.

L/16/15/2017 – „Senior na swoim” Aktywny wypoczynek – Zakres prac wskazany we wniosku nie jest możliwy do wykonania w okresie przewidzianym Regulaminem BO w części dot. przejścia dla pieszych, które wymaga ustaleń i przebudowy pasa drogowego torowiska poza pasem drogowym. Rozbudowa terenu była już przedmiotem rozmów w czasie wyznaczenia terenu parku „Wiosny Ludów”. Z uwagi na występujące trudności podjęto decyzje o budowie parku po drugiej stronie ulicy. Realizacja zadania bez możliwości zabezpieczenia bezpiecznego dojścia do niej jest bezzasadna oraz dóbr kultury współczesnej” ustala ona uwarunkowania działalności inwestycyjnej z wymogiem utrzymania dóbr kultury w ich tradycyjnej formie budowlanej z zachowaniem i przywracaniem cech stylowych: gabarytów i formy obiektów, kształtów, spadków i rodzaju pokrycia dachów, wystroju i detali architektonicznych, stolarki.

Pełna lista wraz z opisami i uzasadnieniem dostępna [TUTAJ]

Zweryfikowane pozytywnie projekty ogólnomiejskie dotyczące Szopienic:

M/1/2017 – „BEZPIECZNE KATOWICE” – zakup średniego samochodu ratowniczego dla OSP Katowice Szopienice – 900 000 zł

M/34/2017 – Rozbudowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach. Bezpieczna Przystań dla mieszkańców Katowic – 3 140 109 zł – Zadanie dwuletnie. Szacunkowy, roczny koszt eksploatacji określono na kwotę 76 650 zł.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *