niedziela, 23 czerwca

Miasto ogłasza przetarg i sprzedaje budynek dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3

Miasto ogłosiło właśnie przetarg na zbycie budynku dawnej szkoły przy ul. Brynicy 3 w Szopienicach. Przetarg odbędzie się 1 lipca 2014 roku o godz. 9:00 w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. Więcej pod linkiem http://www.katowice.eu/artykuly/7869,294,przetarg-ustny-nieograniczony-na-zbycie-nieruchomosci-zabudowanej-polozonej-przy-ul-brynicy-3.htm
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Brynicy 3.
 

PREZYDENT MIASTA KATOWICE 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Brynicy 3, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 642/54 o powierzchni 1193m2, zapisana w księdze wieczystej nr KA1K/00068686/8, z karty mapy 3, obręb Roździeń, stanowiącej własność Miasta Katowice. 

Na nieruchomości usytuowany jest trzykondygnacyjny, podpiwniczony budynek użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 762,07m2, będący
w bardzo złym stanie technicznym, wymagający przeprowadzenia kapitalnego remontu. 

Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uzyskanie warunków zabudowy jest możliwe zgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. „dobre sąsiedztwo”). 
Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice nieruchomość położona jest w obszarze intensywnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej i wielofunkcyjnej. 

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium, w Urzędzie Miasta Katowice – Wydział Gospodarki Mieniem ul. Młyńska 2, pokój 201, w dniach: 

23.06.2014r. w godz. od 9:00 do 15:00 
lub 
24.06.2014r. w godz. od 9:00 do 15:00 
Wadium może być wnoszone w pieniądzu. 

Przetarg odbędzie się w dniu 01.07.2014 r. o godz. 9:00 w sali nr 315 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 

Prezydentowi Miasta Katowice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. 

Informacje dotyczące budynku można uzyskać w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Eksploatacji Budynków Nr 2 w Katowicach, ul. Bednorza 60, telefon 32 201 86 68. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.185.000,00zł
Wysokość wadium wynosi: 120.000,00zł

Oglądanie nieruchomości jest możliwe po uzgodnieniu terminu z ww. OEB, w dniach: 
od 25.04.2014 r. do 24.06.2014 r. w godzinach pracy OEB. 

Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 2, pokój 201, telefon 32 259-33-17. 

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice www.katowice.eu lub można je odebrać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice, na parterze budynku przy ul. Młyńskiej 4 w godzinach pracy Urzędu. 

 

7

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *