niedziela, 21 kwietnia

20 mln na Budżet Obywatelski

herbRada Miasta Katowice przyjęła dziś jednogłośnie uchwałę w sprawie podjęcia działań związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na rok 2016. To sygnał do rozpoczęcia drugiej edycji tego procesu w naszym mieście. W tym roku mieszkańcy będą mogli w ramach procedury zadecydować o rozdysponowaniu 20 milionów złotych.

Rada Miasta podejmując uchwałę wyraziła wolę, aby mieszkańcy Katowic mieli możliwość współdecydowania o przeznaczeniu określonej puli środków publicznych. W uchwale zadeklarowano zabezpieczenie w budżecie miasta Katowice na rok 2016 środków finansowych w kwocie 20 000 000 złotych na realizację zadań objętych Budżetem Obywatelskim. Oznacza to dwukrotne zwiększenie kwoty w porównaniu z rokiem ubiegłym. Podjęciem uchwały Rada zobowiązała również Prezydenta Miasta Katowice do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu przygotowanie regulacji prawnych określających zasady realizacji Budżetu Obywatelskiego oraz powierzyła mu wykonanie uchwały. Zasady oraz tryb prowadzenia działań, w tym m.in. regulamin oraz harmonogram Budżetu Obywatelskiego na rok 2016, zostaną w najbliższym czasie określone w zarządzeniu prezydenta miasta Katowice. Podjęcie uchwały oraz wdrożenie procedury Budżetu Obywatelskiego w Katowicach ma za zadanie zagwarantowanie cykliczności tego procesu oraz wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.

Budżet Obywatelski jest mechanizmem partycypacyjnym, w ramach którego uprawnieni mieszkańcy współdecydują o dystrybucji określonej puli środków publicznych z budżetu miasta. Ten instrument umożliwia im podejmowanie decyzji o wydatkach, które przyczyniają się do polepszenia jakości życia w ich miejscu zamieszkania. Dzięki uczestnictwu w procesie obywatele mogą w sposób bezpośredni wpływać na wybór konkretnych działań, służących zaspokojeniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach mieszkańcy zgłosili 326 wniosków zadań, z czego pod głosowanie poddanych zostały 202 projekty. Obecnie trwa realizacja 86 zadań wyłonionych w trybie głosowania.

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego można uzyskać w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Katowice (tel. 259 33 05, budzetobywatelski@katowice.eu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *