Eko-Roździeń Luty 2014

Europa dotuje kanalizację

13 stycznia Adam Liwochowski – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w imieniu Ministra Środowiska, przekazał dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania dla dwóch zadań w zakresie gospodarki wodnościekowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Europejskie środki przeznaczone zostaną na realizację projektu polegającego na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej w Żorach będącego kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego od kilku lat. Teraz zaplanowano wykorzystanie europejskich dotacji w wysokości ponad 5 mln zł na wybudowanie i zmodernizowanie ok. 6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowanie oczyszczalni ściekow. Dzięki temu dostęp do sieci uzyska 600 mieszkańców miasta.

Zmodernizowana dzięki europejskim środkom będzie także kanalizacja w Bytomiu. Tamtejsze Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z. o. o w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko otrzyma 3 mln zł dotacji pozwalającej na realizację projektu o wartości 8 mln zł polegającego na budowie 2 km sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz modernizację   oczyszczalni ścieków  CENTRALNA.

W ramach projektu na terenie aglomeracji do nowo powstałej sieci kanalizacyjnej dostęp uzyska 233 osob, a do nowo powstałej sieci wodociągowej 88 osób. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na kwiecień 2015 r. Do tej pory WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażająca dla 17 projektów środowiskowych dofinansowywanych ze środków europejskich w ramach, największego w historii Unii Europejskiej, programu pomocowego Infrastruktura i Środowisko. Od tego roku większość tych przedsięwzięć wkracza w końcową fazę realizacji. Łączna ich wartość sięga 800 mln zł.

Trzynaście zadań dotyczy gospodarki wodno-ściekowej, trzy projekty związane są z gospodarka odpadami, a jeden z ochroną powierzchni ziemi. Inwestycje te wspierane są unijnymi dotacjami w wysokości ok. 450 mln zł. Za te pieniądze wybudowanych zostanie ponad 348 km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 13 km sieci wodociągowej, 56 przepompowni, modernizowane są trzy oczyszczalnie ścieków oraz powstają trzy zakłady zagospodarowania odpadów. Oczyszczony i zabezpieczony przed powtórną degradacją zostanie staw Kalina w Świętochłowicach.

Razem z przedsiębiorcami

16 grudnia ubiegłego roku w Chorzowie podczas świąteczno-noworocznego spotkania członków Regionalnej Izby Gospodarczej uroczyście podpisano porozumienie między Izbą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o podejmowaniu wspólnych działań i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Porozumienie podpisała Gabriela Lenartowicz – prezes WFOŚiGW oraz Tadeusz Donosik – prezes RIG. Zakłada ono tworzenie wspólnych zespołów, komisji i grup roboczych prowadzących działania na rzecz wspierania przedsięwzięć proekologicznych podejmowanych przez przedsiębiorców.

W szczególności promowane będą inicjatywy mające na celu wdrażanie polityki środowiskowej, zarządzanie surowcami, segregację odpadów, edukację ekologiczną pracowników i klientów, a także wdrażanie ekologicznych procesów technologicznych oraz ekologicznych produktów i usług. W ramach współpracy zapowiedziano wymianę doświadczeń w zakresie realizacji projektów proekologicznych, konsultacje merytoryczne dotyczące zadań pro środowiskowych, zwłaszcza współfinansowanych z krajowych i unijnych środków pomocowych, oraz promocję nowoczesnych form edukacyjnych związanych z ochroną środowiska.

Organizowane będą wspólne konferencje, seminaria oraz warsztaty dla śląskich środowisk gospodarczych. Ważna również będzie przekazywana dzięki tworzonemu przy RIG w Katowicach punkcie konsultacyjnym – bieżąca informacja o możliwościach  przedsiębiorców korzystania z rożnych form wsparcia przez Fundusz inicjatyw proekologicznych w województwie śląskim.

Przedsiębiorcy zarówno prywatni jak i publiczni od lat są jednymi z najważniejszych i najliczniejszych beneficjentów katowickiego Funduszu. W ubiegłym roku na zadania realizowane przez nich ze środków Funduszu przeznaczono w postaci dotacji, preferencyjnych pożyczek i umorzeń ok. 164 mln zł.

Czy wiecie, że…

Od lat 60. dwudziestego wieku temat ochrony środowiska wielokrotnie pojawiał się w tekstach piosenek. Niedawno powstała nowa wytwórnia płytowa we współpracy z Warner Music, która poprzez swoje działania promuje ochronę środowiska. Wytwórnia Green Label Records używa przy produkcji płyt CD papieru ulegającemu biodegradacji, przeznacza swoje dochody ze sprzedaży płyt na organizacje ekologiczne oraz planuje trasy koncertowe, wykorzystując paliwa alternatywne. Wytwórnia rozbudza świadomość ekologiczną wśród artystów i fanów muzyki w całej Ameryce Północnej.

Poglądy wyrażone na tej stronie nie są oficjalnym stanowiskiem WFOŚiGW w Katowicach. Kolumna sfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.